Wie zijn we

Ons website-adres is: https://kenniscentrummaastricht.nl en https://www.kcem.nl

Stichting Kennis Centrum Empowerment, gevestigd aan de Franciscus Romanusweg 52, 6221 AH te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Kennis Centrum Emancipatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Geslacht 

– Geboortedatum 

– Geboorteplaats 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch. 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Kennis Centrum Emancipatie verwerkt de volgende bijzondere en/of mogelijk gevoelige persoonsgegevens van u: 

– Land van herkomst

– Moedertaal

DOEL VAN HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Stichting Kennis Centrum Emancipatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

– U te informeren over (schema)wijzigingen van onze diensten en producten 

– Stichting Kennis Centrum Emancipatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en salarisverwerking. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Stichting Kennis Centrum Emancipatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze maximale bewaartermijn(en) is zeven jaar en in het geval dit vanuit (fiscale) wet- en regelgeving noodzakelijk is, tien jaar. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting Kennis Centrum Emancipatie verkoopt uw gegevens nietaan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kennis Centrum Emancipatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kcem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stichting Kennis Centrum Emancipatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kcem.nl.

Stichting Kennis Centrum Empowerment

Voor het laatst gewijzigd april 2019